» » 9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.

9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.

9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
GÖYLƏRƏ YŪKSƏLİB ŪÇRƏNGLI BAYRAQ,
ONU UCALARDAN ENMƏYƏ QOYMA!
QƏLBİMİN BAŞINDA QIGILCIM YANAR,
EY VƏTƏN,SƏN ONU SÖNMƏYƏ QOYMA!.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
BAYRAQ,GERB VƏ HİMN HƏR BİR ÖLKƏNİN DÖVLƏT ATRIBUTUDUR.BU BAXIMDAN BİZİM ŪÇRƏNGLİ MİLLİ BAYRAGIMIZ MŪSTƏQİLLİYİMİZİ TƏCƏSSŪM ETDİRƏN RƏSMİ DÖVLƏT RƏMZİDİR. QŪRUR YERİ HESAB ETDİYİMİZ BAYRAQ DÖVLĔT ATRİBUTUDUR.BELƏ Kİ, MŪHARİBƏLƏR,İNQİLABLAR,NŪMAYİŞLƏR ZAMANI BAYRAQ HƏR ZAMAN ÖNDƏ APARILIB,ELƏCƏ DƏ RƏSMİ TƏŞKÌLATLARIN BİNALARINDA HƏR ZAMAN BAYRAQ ASILIB.DEMƏK Kİ,XALQ ŞAİRİ B.VAHABZADƏNİN DİLİ İLƏ
BAYRAQ MƏNLİYİMDİR,BAYRAQ KİMLİYİM
BAYRAQ-ÖZ YURDUNA ÖZ HAKİMLIYİM -DESƏK YANILMARIQ.
TARİXDƏN BU GŮNƏ QƏDƏR MŪXTƏLİF XALQLARIN,TOPLUMLARIN TANINMASI ŮÇŪN ÖZŪNƏMƏXSUS BAYRAQLARI OLUB.BU GŪN HÖRMƏT EDİB,ÖNŪNDƏ BAŞ ƏYDİYİMİZ,HƏR ZAMAN DALGALANMASI ŪÇŪN MİNLƏRLƏ ŞƏHİD QANI TÖKŪLMƏSİ HESABINA HƏR ZAMAN YAŞAYAN ŪÇRƏNGLİ BAYRAGIMIZ 1918-Cİ İL NOYABRIN 9-DA NAZİRLƏR ŞURASININ SƏDRİ FƏTƏLİ XAN XOYSKİNİN İMZALADIGI QƏRARA ƏSASƏN YARADILIB.QƏRARDA DEYİLİR:'BAYRAQ KİMİ YAŞIL,QIRMIZI,MAVİ RƏNGLƏRDƏN,AG AYPARA VƏ SƏKKİZGUŞƏLİ ULDUZDAN İBARƏT BAYRAQ OLSUN".
LAKİN BAŞ VERƏN MŮHARİBƏLƏR,DƏYİŞƏN SİYASİ XƏTT BAYRAGIN CƏMİ 23 AY DALGALANMASINA İMKAN VERDİ.ÇOX TƏƏSSŪF Kİ,1920-Cİ İL 3 MAY TARİXİNDƏ AZƏRBAYCAN XALQ CŪMHURÌÌYYƏTİ SŮQUT ETDİ VƏ MŪSTƏQİLLİYİN RƏMZİ OLAN BAYRAGIMIZ PARLAMENTİN BİNASIDAN ENDİRİLDİ.NƏHAYƏT 1991-Cİ İL FEVRALIN5-DƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİ 'AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU"NU QƏBUL ETDİ.ŪÇRƏNGLİ MİLLİ BAYRAGIMIZ AZƏRVAY AN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI KİMİ TƏSDİQ EDİLDİ.
ŪÇRƏNGLİ BAYRAGIMIZIN İKİNCİ DƏFƏ DÖVLƏT RƏMZİ KİMİ TƏSBİT EDİLMƏSİ ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ İLƏ HAZIRLANAN 1995-Cİ İLDƏ ŪMUMXALQ REFERENDUMU İLƏ QƏBUL EDİLMİŞ AZƏRBAYCAN KONSTİTUSİYASINDA ÖZ ƏKSİNİ TAPIB.
ÇOX BÖYŪK SEVİNDİRİCİ HALDIR Kİ,ARTIQ ŪÇRƏNGLİ BAYRAGIMIZ AVROPANIN MƏRKƏZİNDƏ AVROPA ŞURASININ SARAYI ÖNŪNDƏ DƏ DALGALANIR.
ŪMUMMİLLİ LİDERİN SİYASİ XƏTTİNİ UGURLA DAVAM ETDİRƏN PREZİDENTİMİZ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN 'AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI HAQQINDA ƏSASNAMƏ"YƏ ETDİYİ ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN TƏSDİQİ, 'AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BAYRAGININ İSTİFADƏSİ QATDALARI HAQQINDA QANUN"UN İMZALANMASI DÖVLƏT BAYRAGIMIZA OLAN YŪKSƏK EHTİRAMIN İFADƏSİDİR.
BƏLİ.BU GŪN '"QŪRURUMUZDUR "-DEYİB FƏXR ETDİYİMİZ BAYRAGIMIZIN NÖVBƏTİ AD GŪNŪDŪR.TARİXƏ QIZIL HƏRFLƏRLƏ YAZILACAQ BİR GŪNDŪR.HƏR ZAMAN BU GŪNŪMŪZLƏ FƏXR ETMİŞİK VƏ FƏXR EDƏCƏYİK.
BU MŪNASİBƏTLƏ ÖLKƏMİZİN HƏR YERİNDƏ DÖVLƏT TƏDBİRLƏRİ KEÇIRİLİR.
HƏMİN TƏDBİRLƏRDƏN BİRİ YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ NƏSİMİ RAYON TƏŞKİLATININ ŪZVŪ , MİRANAR BƏHRAMLI VƏ QEYSƏR ASİF ALIYEVİN RƏHBƏRLİYİ VƏ TƏŞKİLAT DƏSTƏYİ İLƏ "RİTORİKA" YENİYETMƏ VƏ GƏNCLƏR MƏRKƏZİNİN RƏHBƏRİ ARZU NƏBİZADƏ VƏ HƏMİN MƏRKƏZİN YASAMAL FİLİALININ İCRAÇI DİREKTORU LUMU AYDIN MÖHTƏŞƏM BİR TƏDBİR KEÇİRMİŞLƏR.
TƏDBİR MŪQƏDDƏS ZİYARƏTGAHIMIZ OLAN ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA KEÇİRİLDİ.TƏDBİRİ ARZU XANIM NƏBİZADƏ AÇARAQ BİLDİRDİ Kİ,DÖVLƏT BAYRAGIMIZ UZUN BİR YOL KEÇMİŞDİR.BU YOL ÇOX KEŞMƏKEŞLİ OLDUGU QƏDƏR DƏ QURURVERİCİ İDİ.ARZU XANIM ÇIXIŞINI BU YOLDA ÇOX ƏMƏYİ OLAN ULU ÖNDƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEVİN FƏALİYYƏT VƏ YAŞADIGI MŪBARİZƏ YOLU HAQQINDA GENİŞ MƏLUMAT VERMƏKLƏ DAVAM ETDİRDI.
ÇIXIŞININ SONUNDA ARZU NƏBİZADƏ BİR DAHA VURGULADI Kİ,BAYRAQ BİZİM QŪRUR YERİMİZ,BU BAYRAGI UCALDAN VƏ YAŞADAN ULU ÖNDƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV HƏR ZAMAN BİZİM ŪÇŪN ÖRNƏKDİR.
DAHA SONRA LUMU AYDIN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDƏN QONAQLARLA HƏMSÖHBƏT OLDU,ONLARA ŞƏHİDLƏR XİYABANINA GEDƏN YOLUN ƏHƏMİYYƏT VƏ DƏYƏRLƏRİ HAQQINDA DANIŞDI.ELƏCƏ DƏ JURNALİSTLƏRİN SUALLARINI CAVABLANDIRARAQ TƏŞKİLATIN GÖRDŪYŪ IŞLƏR HAQDA DA MƏLUMAT VERDİ.
MARAQLI BİR FAKTI DA QEYD EDİM Kİ,TƏŞKİLATIN ÇOX GƏNÇ VƏ VƏTƏNPƏRVƏR ŪZVLƏRİ YASAMAL RAYONU 286 SAYLI MƏKTƏBİN 8"q" SİNİF ŞAGİRDLƏRİ HƏSƏNOV RƏVAN, AĞAYEV İSABALA, RƏHİMLİ ƏLİ, NAĞIYEV ƏLİ, TANRIVERDİYEV NAHİD, HƏSƏNOVA ZƏHRA, VƏLİZADƏ SƏBİNƏ ÖZ HAZIRLADIQLARI ÇIXIŞ VƏ ŞERLƏRİNİ QONAQLARA TƏQDİM ETDİLƏR.SEVİNDİRİCİ HALDIR Kİ,HƏLƏ MƏKTƏBLİ OLMASINA BAXMAYARAQ İDEYA MŪƏLLIFİ OLDUGU "QARABAG HƏQİQƏTLƏRİ UŞAQLARIN GÖZŪ İLƏ" ADLI FİLMİ ƏRSƏYƏ GƏTİRƏN RƏVAN HƏSƏNÒV VƏTƏNPƏRVƏRLİK RUHUNDA YETIŞƏN GƏNCLƏRDƏNDİR.O,HƏR BİR UŞAGA,ŞAGİRDƏ ÖRNƏKDİR.RƏVAN HƏSƏNOV ÖZ FİKİRLƏRİ VƏ İDEYALARI HAQDA DA MƏLUMAT VERDİ.ZƏHRA HƏSƏNOVA VƏ SƏBİNƏ VƏLİZADƏ RAMİZ QUSARÇAYLININ "BAYRAQ" VƏ "MƏN ŞƏHİDƏM"ŞERİNİ SÖYLƏDİLƏR.
BAYRAQ GŪNŪ MŪNASİBƏTİ İLƏ HAZIRLANMIŞ TƏDBİR TƏŞKİLAT RƏHBƏRLƏRİNİN VƏ QONAQLARIN ULU ÖNDƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARININ ZİYARƏTİ İLƏ BİTDİ.SONDA GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ SƏDR MŪAVİNİ MİRANAR BƏHRAMLI VƏ "RİTORİKA"YENİYETMƏ VƏ CƏNGLƏR TƏŞKİLATININ RƏHBƏR VƏ YARADICI HEYƏTİ ARZU NƏBİZADƏ VƏ LUMU AYDIN HAMIYA ÖZ
VƏ BELƏ BİR MÖHTƏŞƏM TƏDBİRİ ƏVVƏLDƏN SONA QƏDƏR İZLƏYİB İŞIQLANDIRDIGI ŪÇŪN REALLİNE.TV -NİN ÇƏKİLİŞ HEYƏTİNƏ, ÇOX GƏNG ƏMƏKDAŞI RƏVAN HƏSƏNOVA DƏRİN TƏŞƏKKŪRŪNŪ BİLDİRDİLƏR.
realtv.az-nin redaktoru SEVİNC QOCAYEVA
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
9 NOYABR-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT BAYRAGI GŪNŪDŪR.
Oxşar xəbərlər

Şou-biznes

Kriminal
«    Yanvar 2018    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Ən çox oxunan / Ən son əlavə edilən
 1. FAIQ ƏHMƏDOVU ZORLAMADA İTTAHAM EDƏN QADIN HƏBS OLUNDU
 2. Zəhra qızıma təbrik!
 3. Yasamal rayonu 286 saylı məktəbdə " Ağla, qərənfil, ağla" adlı tədbir keçirilib.
 4. TQDK növbəti SAT imtahanı keçirəcək
 5. 150 ballıq tələbə təhsilə necə başağrısı olurdu...
 6. Dövlət hesabına 4 milyon dərslik çap edilib
 7. Bu gün realtv.az-nin təsisçisi Lumu Aydin xanımın ad günüdü
 8. Həsən Ruhani: "Astara-Astara dəmir yolunun birləşdirilməsi İran-Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açacaq"
 9. Azərbaycanda orqan transplantasiyası üçün xüsusi klinikalar yaradılacaq
 10. Alimlər məktəblərdə nümunəvi dərslər keçəcəklər
 11. Zakir Fərəcov təhsil şöbəsinin müdirini işdən çıxardı
 12. Bakıda 25 yaşlı qız zəhərlənib.
 13. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin yeni müdiri kimdir?
 14. Alimlər insan beyni hazırladı
 15. Gələcək nəsil nağd puldan istifadə etməyəcək
 16. Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Bölüm
Mədəniyyət